Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

щоСь про себЕ_

28 февраля´07 12:33 Просмотров: 232 Комментариев: 0
тАк, я Не санТехніК і нЕ профЕсор
Мене лякаЄ слоВо процЕсор,
новітніх нЕхнолоГІй не роЗумію,
нІчого нЕзнаЮ, нІчого нЕ вміЮ
бО руки мОЇ немоВ закаРлюки,
бО голоВа не лежИть дО науки...(іронІчний відСтуП)
нАсправдіж...все нбагато складніше...моЇ захоПленнЯ...думкИ...мрІЇ...надІЇ...їх зАбагато щОб вмістИти в 50000 знаків...
роЗповім коНкретНо та короТко...
одЖе захоплЕннями я моЖу назватИ фотографІю...книГи...фільМи...мистЕцтво з рІзних йоГо сторІН...гармоНія метАлу та люДини(приклад)...поєДнаня жИвого та нЕживого...
зхоплЮЮся мучачІками...Гггг(шЮтка)
напевнО одНе з небагатьох що я оБожнЮЮ...так Це шоКолад...хлібОм не годУй дай шОколадку поГризти...
мУзика ж Являєтся оКремиМ компОнентом мОго життЯ...завдяки їй можЛиво зроБити про100 нЕреальні рЕчі...масшТабні та мІзерні...
тАк як жИття даєТся лиШе одиН раз...кожен день я нАмагаюСЯ зроБити щось ноВе...нАмагаюСя спо=роБувати за тАкий короткий чАс всЕ, що мЕне цікавитЬ...
тОж бажАю вам усіМ не прогАвити свІй шанс прожИти так Як ви тоГо хочете...як вИ тогО вартІ...
усІх лЮ...цЬОмаю...
вашА вІвцятОЧка_
Пожаловаться
Комментариев (0)
Популярные заметки ShEep_
Реклама
Реклама