Закрыть
Все сервисы
Главная
Лента заметок
Теги
Группы
Рейтинги

шпаргалки 1-19

19 мая´07 19:52 Просмотров: 407 Комментариев: 8
Терміни:
колективний договір – це договір, який укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів; який укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи; може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.
Угода - дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- чи багатосторонніми (договори).
боржник - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, неспроможний виконати свої грошовi зобов'язання перед кредиторами, у тому числi зобов'язання щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), протягом трьох мiсяцiв пiсля настання встановленого строку їх сплати;
банкрутство - визнана арбiтражним судом неспроможнiсть боржника вiдновити свою платоспроможнiсть та задовольнити визнанi судом вимоги кредиторiв не iнакше як через застосування лiквiдацiйної процедури;
кредитор - юридична або фiзична особа, яка має у встановленому порядку пiдтвердженi документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованостi по заробiтнiй платi працiвникам боржника, а також органи державної податкової служби та iншi державнi органи, якi здiйснюють контроль за правильнiстю та своєчаснiстю справляння податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);
грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму вiдповiдно до цивiльно-правового договору та на iнших пiдставах, передбачених цивiльним законодавством України. Склад i розмiр грошових зобов'язань, в тому числi розмiр заборгованостi за переданi товари, виконанi роботи i наданi послуги, сума кредитiв з урахуванням процентiв, якi зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачi в арбiтражний суд заяви про порушення провадження у справi про банкрутство, якщо iнше не встановлено цим Законом.
досудова санацiя - система заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi боржника, якi може здiйснювати власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, iнвестор, з метою запобiгання банкрутству боржника шляхом реорганiзацiйних, органiзацiйно-господарських, управлiнських, iнвестицiйних, технiчних, фiнансово-економiчних, правових заходiв вiдповiдно до законодавства до початку порушення провадження у справi про банкрутство;
санацiя - система заходiв, що здiйснюються пiд час провадження у справi про банкрутство з метою запобiгання визнання боржника банкрутом та його лiквiдацiї, спрямована на оздоровлення фiнансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязi або частково вимог кредиторiв шляхом кредитування, реструктуризацiї пiдприємства, боргiв i капiталу та (або) змiну органiзацiйно-правової та виробничої структури боржника;
реструктуризацiя пiдприємства - здiйснення органiзацiйно-господарських, фiнансово-економiчних, правових, технiчних заходiв, спрямованих на реорганiзацiю пiдприємства, зокрема шляхом його подiлу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не пiдлягає санацiї, якщо це передбачено планом санацiї, на змiшану форми власностi, управлiння, органiзацiйно-правової форми, що сприятиме фiнансовому оздоровленню пiдприємства, збiльшенню обсягiв випуску конкурентоспроможної продукцiї, пiдвищенню ефективностi виробництва та задоволенню вимог кредиторiв;
лiквiдацiя - припинення дiяльностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, визнаного арбiтражним судом банкрутом, з метою здiйснення заходiв щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторiв шляхом продажу його майна;
мирова угода - домовленiсть мiж боржником та кредитором (групою кредиторiв) про вiдстрочку та (або) розстрочку платежiв або припинення зобов'язання за угодою сторiн (далi - прощення боргiв);
Виробник - суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання; або імпортує товар;
Безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції;
Гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг;
Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;
Належна якість товару, роботи або послуги - належна якість товару, роботи або послуги — властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем;
недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);
споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;
споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції;
фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.
строк придатності - строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору;Пожаловаться
Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Stepanovs  (аноним)  20.05.2007, 19:21
Оценка:  0
Stepanovs
Межнародный Универ Финансов на финансиста)))
fep_319    20.05.2007, 19:20
Оценка:  0
fep_319
Та я так поняла, что не выдержу тут создавать 60 тем... Была идея закинуть шпоры а потом с моба считать... ))
Stepanovs  (аноним)  20.05.2007, 19:17
Оценка:  0
Stepanovs
ААА де ты была в прошлом семестре!!!!!!
fep_319    20.05.2007, 19:17
Оценка:  0
fep_319
а где и на кого учишься?
Stepanovs  (аноним)  20.05.2007, 19:12
Оценка:  0
Stepanovs
жду с нетерпением.. сессия как-никак))))
fep_319    20.05.2007, 19:12
Оценка:  0
fep_319
гы)
Stepanovs  (аноним)  20.05.2007, 00:08
Оценка:  0
Stepanovs
и где??? :02:
fep_319    20.05.2007, 00:08
Оценка:  0
fep_319
будут))
Реклама
Реклама